Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 1 5 6
Users Today : 28
Users Yesterday : 35
Total Users : 9156
Views Today : 40
Views Yesterday : 82

shriiguru charana saroja rajaa
nija manu mukuru sudhaari
baranauu raghubara bimala jasu
jo daayaku phala chaari

Юуны өмнө би вээр өөрийн зүрх сэтгэлээ номын багш таны бадамлянхуан өлмийн тоосоор ариусгаюу. Энэ нь Рагхугийн удмын шилдэг нь болох Бурхан Рамачандра Таны ариун алдар түүхийг өгүүлэн хүүрнэхийн тулд билээ. Тэрбээр хүн бүрд амьдралын дөрвөн зорилго болох дхарма, артха, кама, мокшаг хүртээж чадах бөлгөө.

buddhihiina tanu jaanike
sumirau pavanakumaara
bala buddhi bidyaa dehu mohi
harahu kalesa bikaara

Өөрийн мунхаг харанхуйг  ухамсарлан би Танаас гуйн залбирч байна, ай Хануман, Паванын (Салхины бурхан)хүү минь ээ. Надад хүч чадал, мэргэн ухаан, эрдэм мэдлэгийг хайрлана уу. Надаас бүхий л төрлийн аюул осол, азгүйтлийг холдуулж хайрлана уу.

jaya hanumaana gyaana guna saagara
jaya kapiisa tihu loka ujaagara

Ай Хануман, Мэргэн ухаан, өгөөмөр чанарын далай болсон таны алдар бадартугай. Түүнчлэн гурван ертөнц дахинаа алдар нэр нь түгсэн сармагчны хаан таны алдар бадартугай.

raama duuta atulita bala dhaamaa
anjaniputra pavanasuta naamaa

Ай Бурхан Раамын элч минь, ай дуусаж барагдашгүй их хүчний эзэн минь ээ. Та вээр мөн Анжанипутра, Паванапутра нэрээр алдаршсан билээ.

mahaabiira bikrama bajara.ngii
kumati nivaara sumati ke sangii

Аянга мэт хүчирхэг Махавира минь ээ, ай мэргэн ухааны нөхөр минь ээ. Та вээр миний мунхаг харанхуйг үлдэн хөөх бүлгээ.

kanchana barana biraaja subesaa
kaanana kundala kunchita kesaa

Ай Хануман, ай эгэлгүй алтлаг туяат нигуурт минь ээ. Таны үс хийгээд таны чамин ээмэг юутай гоёхон билээ.

haatha bajra au dhvajaa biraajai
kaandhe muunja janeuu saajai

Та вээр гартаа аянга цахилгаан болон туг далбаагаа барьж байдаг бөлгөө. Мунья нэрт ургамлан ариун уяа таны хүчирхэг мөрийг чимнэм билээ.

hanuman

sankara suvana kesariinandana
teja prataapa mahaa jaga bandana

Ай Бурхан Шанкарын хувилгаан, ай Кешарын хүү минь ээ, Таны алдар суу бүх гурван тивээр түгнэм бүлгээ.

vidyaavaana gunii ati chaatura
raama kaaja karibe ko aatura

Ай өгөөмөр чанараар дүүрсэн бүх эрдэм мэдлэгийн эзэн минь ээ. Та бээр хэзээ ямагт Бурхан Раамад үйлчлэн зүтгэхүйд бэлэн байдаг билээ.

prabhu charitra sunibe ko rasiyaa
raama lakhana siitaa mana basiyaa

Та вээр Дээд Эзнийг магтан дуулахад үргэлж автнам бөлгөө. Таны зүрхэнд хэзээ ямагт Рама, Лакшман, Сита нар оршном.

suukshma ruupa dhari siyahin dikhaavaa
bikata ruupa dhari lanka jaraavaa

Та найз нөхрийн дүрээ Сита ээжид толидуулан харуулж, чөтгөрийн дүрийг авч Ланка хотыг шатаасан билээ.

bhiima ruupa dhari asura sanhaare
raamachandra ke kaaja sanvaare

Дээд Бурханы заасан үүргийг биелүүлэхдээ та вээр аварга дүрд хувирч туйлын олон чөтгөр шулмуудыг устган дарсан билээ.

laaya sajiivana lakhana jiyaaye
shriiraghubiira harashhi ura laaye

Та вээр Санживани ургамлыг авч ирж Лакшманыг амьдруулсан ба Рамачандра Бурхан үүнд тань баярлан туйлын их баяр баясалтайгаар таныг тэвэрсэн билээ.

raghupati kiinhii bahuta badaaii
tuma mama priya bharatahi sama bhaaii

Рамачандра Эзэн бээр хэлэхдээ, та Түүний хувьд Түүний дүү Бхарат шиг нь л эрхэм хэмээж, таныг магтан алдаршуулсан билээ.

sahasa badana tumharo jasa gaavain
asa kahi shriipati kantha lagaavain

Цэцэглэн мандахын дарь эх болон Рамачандра Эзэн бээр, Шешанага Бурхан таны алдрыг магтан дуулдаг хэмээн магтаж таныг тэвэрсэн бөлгөө.

sanakaadika brahmaadi muniisaa
naarada saarada sahita ahiisaa

Бас Санака, Брахма бурхан, Нарада, Шарада болон өөр бусад сахиулсан тэнгэрүүд зогсоо чөлөөгүй таныг магтан алдаршуулдаг бүлгээ.

jama kubera digapaala jahaan te
kabi kobida kahi sake kahaan te

Тэр ч бүү хэл Яма, Кубера, Дикапаала нар ч таны алдар сууг магтан дуулах үгээ олж чадахгүй байхад өөр бусад яруу найрагчид хийгээд зөнч мэргэдийн хувьд юу ч хэлэх билээ.

tuma upakaara sugriivahin kiinhaa
raama milaaya raaja pada diinhaa

Раамын адислалаар та вээр Сугриваг хаан ширээгээ эргүүлэн авахад нь тусласан билээ.

tumharo mantra bibhiishhana maanaa
lankesvara bhae saba jaga jaanaa

Вибхишана таны л зөвлөсний дагуу Ланкын хаан болж, бүхий л ертөнц даяар алдаршсан билээ.

juga sahastra jojana para bhaanuu
liilyo taahi madhura phala jaanuu

Та вээр нэгэнтээ алс холын Нарыг амтат жимс байна хэмээн залгиж байсан билээ.

prabhu mudrikaa meli mukha maahiin
jaladhi laanghi gaye acharaja naahiin

Бурхан Раамын бөгжийг та амандаа зуугаад гадаад их далайг номхотгосон билээ.

durgama kaaja jagata ke jete
sugama anugraha tumhare tete

Таны өршөөл адислалаар бишрэлтэн бүхий л саад тотгор, орчлон ертөнцийн бэрхшээл саадыг хялбархнаар туулнам бүлгээ.

raama duaare tuma rakhavaare
hota na aagyaa binu paisaare

Ай Дээд Эзний гар дахь зэвсэг минь ээ, хэрэв та үүнийг хүсэж Бурханаас хүсвэл дурын хэн ч Раамын хаант улсад морилж чадах билээ.

saba sukha lahai tumhaarii saranaa
tuma rachchhaka kaahuu ko dara naa

Танаас тусламж хүссэн хэн ч аз жаргалыг амсах бөгөөд таны хамгаалалт, бишрэлтэнг тань бүхий л айдас хүйдсээс авран хамгаалах бүлгээ.

aapana teja samhaaro aapai
tiinon loka haanka ten kaanpai

Хэрэв та хүрхрэн дуугарах аваас бүх гурван тив дагжин чичрэх бүлгээ.

bhuuta pisaacha nikata nahin aavai
mahaabiira jaba naama sunaavai

Ай Махавира, таны нэр алдрыг магтан дуулагч бишрэлтэнд чөтгөр шулмууд хэзээ ч үл нөлөөлж чадах билээ.

naasai roga harai saba piiraa
japata nira.ntara hanumata biiraa

Таны нэр алдрыг байнга магтан дуулснаар, ай Хануман, бишрэлтэн тань бүхий л төрлийн өвчин эмгэг, зовлон зүдгүүрээс ангижрах бөлгөө.

sankata ten hanumaana chhudaavai
mana krama bachana dhyaana jo laavai

Түүнийг өөрийн зүрхэндээ байнгад бясалгагч бишрэлтэнгээ Хануман бүхий л зовлон шаналлаас нь ангижруулнам бүлгээ.

saba para raama tapasvii raajaa
tina ke kaaja sakala tuma saajaa

Өгөөмөр хийгээд бүхий л бүтээлийн эзэн Раамачандра Бурхан буюу. Та вээр Түүний л захиас даалгаврыг биелүүлнэм.

aura manoratha jo koii laavai
soii amita jiivana phala paavai

Тан руу ямар ч зүйлийг хүсэж, хэн ч ирлээ гэсэн та түүний хүслийг биелүүлдэг билээ.

chaaron juga parataapa tumhaaraa
hai parasiddha jagata ujiyaaraa

Таны алдар нэр бүх дөрвөн галавт дуурсан түгнэм билээ. Таны биеийн гэрэл туяа бүх Орчлон даяар түгэн тархнам бүлгээ.

saadhu santa ke tuma rakhavaare
asura nikandana raama dulaare

Рааман Бурхан таныг туйлаас хайрладаг билээ, ай Махавира, чөтгөрүүдийн эрлэг, бишрэлтэнгүүдийнхээ хамгаалагч минь ээ.

ashhta siddhi nau nidhi ke daataa
asa bara diina jaanakii maataa

Сита ээжийн адислалаар та хэнбэгуйд ч найман төрлийн ид шид, есөн төрлийн нидхийг хайрлаж чаднам бүлгээ.

raama rasaayana tumhare paasaa
sadaa raho raghupati ke daasaa

Та чин бишрэл зүтгэлийн амтат рашаанд уусан автаж байдаг хийгээд Бурхан Рагхупатид үргэлжид үйлчлэн зүтгэнэм билээ.

tumhare bhajana raama ko paavai
janama janama ke dukha bisaraavai

Таны ариун алдар нэртйг зүгээр л давтан дуулснаар дурын хэн ч Бурханы Раамын хаант улсад морилж чаднам.

anta kaala raghubara pura jaaii
jahaanjanma haribhakta kahaaii

Нас нөгчиснийхөө дараагаар таны бишрэлтэн Раамачандар Бурханы оронд морилон очдог хийгээд хэрэв Дэлхийдээ дахин төрвөл Бурхан Раамын үнэнч бишрэлтэн болдог билээ.

aura devataa chitta na dharaii
hanumata seii sarba sukha karaii

Өөр сахиулсан тэнгэрийг мөргөн шүтэх шаардлагагүй буюу.Таны бишрэлтэн бүх төрлийн ач тусыг хүртдэг билээ.

sankat kata mitai saba piiraa
jo sumirai hanumata balabiiraa

Ай хүчит Хануман минь ээ, танд мөргөж биширсэн хэн бүхний бүхий л асуудал бэрхшээл, зовлон зүдгүүрийг арилгаж хайрла.

jai jai jai hanumaana gosaaiin
kripaa karahu guru deva kii naaiin

Ай Хануман таны алдар бадартугай. Танаас гуйя, миний номын багш болж хайрла.

jo sata baara paatha kara koii
chhuuTahi bandi mahaa sukha hoii

Энэ дуулал залбирлыг хэн бээр зуунтаа уншнам бэ тэрээр энэ материаллаг ертөнцийн гав гинжнээс салан ангижирч бурханлаг хаант улсад хүрдэг билээ.

jo yaha padhai hanumaana chaliisaa
hoya siddhi saakhii gauriisaa

Хэн бээр энэ дуулал залбирлыг давтан уншина вэ Шива, Парватиг тольдон харах адислалыг хүртнэм бүлгээ.

tulasiidaasa sadaa hari cheraa
kiijai naatha hridaya manha deraa

Бурхан Харигийн мөнхийн бишрэлтэн Туласидас бээр Шри Хануман та вээр үргэлж миний зүрхэнд орштугай хэмээн гуйн залбирч байна.

dohaa
pavanatanaya sankata harana
mangala muurati ruupa
raama lakhana siitaa sahita
hrdaya basahu sura bhuupa

Ай Хануман, ай Паваны хүү минь ээ, ай аврагч, ай бүхий л адис ерөөлийн хувилгаан минь ээ, миний зүрхнээ Раама, Сита, Лакшман нартай үргэлж хамт орших болтугай.

 Тайлбар: Энэхүү дуулал залбирал болох Хануман чалиса нь хүний амьдралд учирч байгаа бүхий л төрлийн материаллаг болон бурханлаг саад бэрхшээлүүдийг арилган зайлуулахад туслана. Бүх 9 гаригийн зүгээс учруулах саад бэрхшээлийг дан ганц Хануман чалиса дуулал залбирлыг уншсанаар шийдэж болно гэж ярьдаг. Бүх гариг эрхсүүд дотроос Санчир гариг нь зовлон шаналал, эдгэшгүй өвчин эмгэг, ядуурал гэх мэтийг учруулдаг гэдгээрээ алдартай. Тэгвэл Санчир гаригийг Хануман ганцхан сүүлээрээ л удирдан залуурддаг гэж ярьдгаас үзэхэд Хануманы ямар хүчтэй болох нь ойлгодох бизээ.

Дуулал залбирлыг эндээс сонсож болно.

https://www.youtube.com/watch?v=iLPgouWAnnk

Бэлтгэсэн: Балабхадра дас

shriiguru charana saroja rajaa nija manu mukuru sudhaari baranauu raghubara bimala jasu jo daayaku phala chaari Юуны өмнө би вээр өөрийн зүрх сэтгэлээ номын багш таны бадамлянхуан өлмийн тоосоор ариусгаюу. Энэ нь Рагхугийн удмын шилдэг нь болох Бурхан Рамачандра Таны ариун алдар түүхийг өгүүлэн хүүрнэхийн тулд билээ. Тэрбээр хүн бүрд амьдралын дөрвөн зорилго болох дхарма, артха, кама, мокшаг хүртээж чадах бөлгөө. buddhihiina tanu jaanike sumirau pavanakumaara bala buddhi bidyaa dehu mohi harahu kalesa bikaara Өөрийн мунхаг харанхуйг  ухамсарлан би Танаас гуйн залбирч байна, ай Хануман, Паванын (Салхины бурхан)хүү минь ээ. Надад хүч чадал, мэргэн ухаан, эрдэм мэдлэгийг хайрлана уу. Надаас бүхий л төрлийн аюул осол, азгүйтлийг холдуулж хайрлана уу. jaya hanumaana gyaana guna saagara jaya kapiisa tihu loka ujaagara Ай Хануман, Мэргэн ухаан, өгөөмөр чанарын далай болсон таны алдар бадартугай. Түүнчлэн гурван ертөнц дахинаа алдар нэр нь түгсэн сармагчны хаан таны алдар бадартугай. raama duuta atulita bala dhaamaa anjaniputra pavanasuta naamaa Ай Бурхан Раамын элч минь, ай дуусаж барагдашгүй их хүчний эзэн минь ээ. Та вээр мөн Анжанипутра, Паванапутра нэрээр алдаршсан билээ. mahaabiira bikrama bajara.ngii kumati nivaara sumati ke sangii Аянга мэт хүчирхэг Махавира минь ээ, ай мэргэн ухааны нөхөр минь ээ. Та вээр миний мунхаг харанхуйг үлдэн хөөх бүлгээ. kanchana barana biraaja subesaa kaanana kundala kunchita kesaa Ай Хануман, ай эгэлгүй алтлаг туяат нигуурт минь ээ. Таны үс хийгээд таны чамин ээмэг юутай гоёхон билээ. haatha bajra au dhvajaa biraajai kaandhe muunja janeuu saajai Та вээр гартаа аянга цахилгаан болон туг далбаагаа барьж байдаг бөлгөө. Мунья нэрт ургамлан ариун уяа таны хүчирхэг мөрийг чимнэм билээ. sankara suvana kesariinandana teja prataapa mahaa jaga bandana Ай Бурхан Шанкарын хувилгаан, ай Кешарын хүү минь ээ, Таны алдар суу бүх гурван тивээр түгнэм бүлгээ. vidyaavaana gunii ati chaatura raama kaaja karibe ko aatura Ай өгөөмөр чанараар дүүрсэн бүх эрдэм мэдлэгийн эзэн минь ээ. Та бээр хэзээ ямагт Бурхан Раамад үйлчлэн зүтгэхүйд бэлэн байдаг билээ. prabhu charitra sunibe ko rasiyaa raama lakhana siitaa mana basiyaa Та вээр Дээд Эзнийг магтан дуулахад үргэлж автнам бөлгөө. Таны зүрхэнд хэзээ ямагт Рама, Лакшман, Сита нар оршном. suukshma ruupa dhari siyahin dikhaavaa bikata ruupa dhari lanka jaraavaa Та найз нөхрийн дүрээ Сита ээжид толидуулан харуулж, чөтгөрийн дүрийг авч Ланка хотыг шатаасан билээ. bhiima ruupa dhari asura sanhaare raamachandra ke kaaja sanvaare Дээд Бурханы заасан үүргийг биелүүлэхдээ та вээр аварга дүрд хувирч туйлын олон чөтгөр шулмуудыг устган дарсан билээ. laaya sajiivana lakhana jiyaaye shriiraghubiira harashhi ura laaye Та вээр Санживани ургамлыг авч ирж Лакшманыг амьдруулсан ба Рамачандра Бурхан үүнд тань баярлан туйлын их баяр баясалтайгаар таныг тэвэрсэн билээ. raghupati kiinhii bahuta badaaii tuma mama priya bharatahi sama bhaaii Рамачандра Эзэн бээр хэлэхдээ, та Түүний хувьд Түүний дүү Бхарат шиг нь л эрхэм хэмээж, таныг магтан алдаршуулсан билээ. sahasa badana tumharo jasa gaavain asa kahi shriipati kantha lagaavain Цэцэглэн мандахын дарь эх болон Рамачандра Эзэн бээр, Шешанага Бурхан таны алдрыг магтан дуулдаг хэмээн магтаж таныг тэвэрсэн бөлгөө. sanakaadika brahmaadi muniisaa naarada saarada sahita ahiisaa Бас Санака, Брахма бурхан, Нарада, Шарада болон өөр бусад сахиулсан тэнгэрүүд зогсоо чөлөөгүй таныг магтан алдаршуулдаг бүлгээ.
Scroll to Top