Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 9 2 9
Users Today : 7
Users Yesterday : 24
Total Users : 9929
Views Today : 7
Views Yesterday : 31

1-р хэсэг

Ом харир видадхйаан мама сарва ракшаам

Нйастангхри – падмах патагендра приштхе

Дараари-чармааси-гадешу-чаапа

Паашаан дадхаано шта-гуно ‘шта-баахух

Гарудын нуруун дээр морилон залрах Дээд Эзэн бээр найман мутартаа дун, галт хүрд, бамбай, илд, шийдэм, нум, сум, аргамж зэрэг найман төрлийн зэр зэвсгийг барьжээ. Тэрбээр бүхнийг чадагч ба найман төрлийн ид шидийн хүчийг Өөртөө дүүрэн шингээсэн байдаг бүлгээ. Энэхүү Бүхний Дээд Бурхан Өөрийн гайхамшигт найман мутраараа намайг бүх төрлийн аюул ослоос авран хамгаалах болтугай.

Джалешу маам ракшату матсйа-мууртир

Йаадо-ганебхйо варунасйа паашаат

Стхалешу майаавату-ваамано вйат

Тривикрамах кхе ‘вату вишваруупах

Усан дотор намайг сахиулсан тэнгэр Варунын албат нар болох далай тэнгисийн зэрлэг, догшин амьтдаас Дээд Бурхан бээр Өөрийн аварга том загас дүрээрээ авран хамгаалах болтугай. Газар дээр одой дүрт Дээд Эзэн Вамана бээр Өөрийн худал хуурмагийн эрч хүчээр намайг халхлан хамгаалах болтугай. Харин тэнгэрт намайг гурван ертөнцийг дүүрэн эзэлж байдаг орчлонгийн аварга биет Вишварупа авран хамгаалах болтугай.

Дургешв атави – ааджи-мукхаадишу прабхух

Пайаан нрисимхо сура-йутхапаарих

Вимунчато йасйа махаатта-хаасам

Дишо винедур нйапатамш ча гарбхаах

Бүх талаас минь намайг хүчит асур Хираньякшапипугийн дайсан Бурхан Нрисимха сахин хамгаалах болтугай. Нрисимхадевын аянга мэт инээд орчлонгийн дөрвөн зүг, найман зовхисыг донсолгох ба  асуруудын бие давхар эхнэрүүд айдас хүйдсээсээ болж үр зулбах ажгуу. Тэрбээр бүхий л аюул осолт газрууд болох ойн харанхуй гүн болон улайран тэмцэх тулааны талбарт ч өршөөнгүйгээр намайг хамгаалах болтугай.

Ракшатв асау маадхвани йаджна-калпах

Сва-дамштрайонниита-дхаро вараахах

Рамо ‘дри-кутешв атха виправасе

Салакшмано  вйад бхаратааграджа сман

 Дээд Бурханыг Ягьешвара гэж нэрийдмой. Учир нь ведийн гайхамшигт тахилга өргөлүүдийг үйлдсэнээр Түүнийг танин мэдж чадна. Аварга бодон гахай дүрээр залран орчлонгийн далайн ёроолоос Дэлхийг өргөн гаргаж, түүнийг Өөрийн хурц соёон дээрээ тогтоон барьж байсан билээ. Энэхүү Дээд эзэн Ягьешвара бээр намайг аян замд дээрэмчин, тонуулчидтай тулгарах аюулаас зайлуулан хамгаалах болтугай. Уулсын орой дээр би Бурхан Парашурамын ивээлд багтмуй, алс хязгаарт намайг Бхаратын ах Бурхан Раамачандра Өөрийн дүү Лакшманы хамтаар авран хамгаалах болтугай.

Маам угра-дхармаад акхилаат прамаадаан

Наараайанах паату нараш ча хаасаат

Даттас тв айогаад атха йога-наатхаах

Паайаад гунешах капилах карма-бандхаат

Нараяны дүрт Дээд Бурхан бээр намайг худал хуурмаг шашинд  үл автуулах болтугай. Ухаан бодлоо гээж, өөрийн үүргээ үл хайхрах аваас Наара дүрт Бурхан Та намайг бардам дээгүүр зангаас минь ангижруулан хамгаалах болтугай. Бүхий л ид шидийн хүчнүүдийн эзэн Даттатрая Бурхан бээр намайг бхакти-йогийн зам мөрөөс унан гажуудахаас авран хамгаалах болтугай. Бүхий л сайн сайхан чанаруудын эзэн болсон Бурхан Капила Та намайг кармын үйл, материйн боолчлолоос сахих хамгаалах болтугай.

Санат-кумаро вату каамадеваад

Дхайашииршаа маам патхи дева-хеланаат

Деварши-варйах пурушаарчанаантараат

Куурмо харир маам нирайаад ашешаат

 

Санат-кумар намайг шунал тачаалаас авран хамгаалаг ээ. Сайн сайхан үйл бүхний өмнө Бүхний Дээдэд хүндэтгэл бишрэлээ илтгэхийг үл мартахын тулд надтай хамт Хаягрива Бурхан үргэлжид хамт байх болтугай. Деварши Нарада бээр Шүтээнд үйлчлэх үед гарах алдсаас зайлуулан туслах болтугай. Бурхан Курма намайг тамын харанхуй ероолд унан зүдрэхээс авран хамгаалах болтугай.

Дхвантарир бхагаваан паатв апатхйаад

Двандваад бхайаад ришабхо нирджитаатмаа

Йаджнаш ча локаад аватаадж джанаантаад

Бало ганаат кродха-вашаад ахииндрах

Дээд Эзэн Дханвантари дүрээрээ намайг хорт муу хоол хүнс, биемахбодийн таагүй болгоноос ариглан хамгаалах болтугай. Мэдрэхүйнүүд хийгээд ухаан бодлоо бүрэн хянан захирч чадсан Бурхан Ришабхадева намайг энэ ертөнцийн хоёрдмол байдлаас үүсэлтэй айдас хүйдсээс салган ангижруулах болтугай. Бурхан Ягья бээр намайг хүмүүсийн дайсагнал, хараал, ерөөл, хэл амнаас бамбайлан хамгаалах болтугай. Бурхан Баларама Шеша могой дүрээрээ бүхий л могойн удмын амьтсаас авран хамгаалах болтугай.

Дваипаайано бхагаваан апрабодхаад

Буддхас ту паашанди-гана-прамаадаат

Калких калех каала-малаат прапаату

Дхармааванаайору-критааватаарах

 

Вьясадева дүрээрээ Дээд Эзэн бээр намайг Ведийн мэдлэг ухаан мартагдах цагт үүсэх бүхий л төрлийн мунхгийн харанхуйгаас гэтэлгэн хамгаалах болтугай. Бурхан Будда намайг Ведийн сургаал зааврыг зөрчсөн үйлүүдээс болон хүмүүнийг Ведийн сургаал мэдлэгийг, ведийн шашны зан үйлүүдийг мартахад хүргэх тэнэг назгай байдлаас авран хамгаалах болтугай. Шашин номыг үйлийг хамгаалахаар залрах Бурхан Калкидева намайг Калийн галвын бохир муухай болгоноос сахин хамгаалах болтугай.

Маам кешаво гадайаа праатар авйаад

Говинда аасангавам аатта-венух

Наараайанах праахна удаатта-шактир

Мадхйан-дине вишнур арииндра-пааних

Өдрийн эхэн хэсэгт Бурхан Кешава намайг Өөрийн шийдмээр сахин хамгаалтугай. Хоёр дахь хагаст нь үргэлжид лимбээ тоглон наадах Бурхан Говинда бээр намайг авран хамгаалах болтугай. Өдрийн гурав дахь хагаст бүхий л эрч хүчнүүдийн эзэн Бурхан Нараяна намайг ивгээн хамгаалах болтугай. Үлдсэн дөрөв дахь хагаст Өөрийн дайснуудаа хүчит галт хүрдээрээ устган дарах Бурхан Вишну намайг авран хамгаалах болтугай.

Дево параахне мадху-хоградханваа

Саайам три-дхаамаавату маадхаво маам

Доше хришикеша утаардха-раатре

Нишиитха эко вату падманаабхах

Өдрийн тав дахь хагаст хүчит нумаараа асуруудыг айлган чичрүүлэгч Бурхан Мадхусудана сахин хамгаалах болтугай. Оройн цагаар Брахма, Вишну, Махешвара дүрүүдээр илрэн залрах Бурхан Мадхава авран хамгаалах болтугай. Шөнийн эхэн хэсэгт Бурхан Хришикеша, шөнө дундын цагт Бурхан Падманабха намайг харж хамгаалах болтугай.

Шрииватса-дхаамаапара-раатра иишах

Пратйуша иишо си-дхаро джанаарданах

Даамодаро вйад анусандхйам прабхаате

Вишвешваро бхагаваан каала-мууртих

Шөнийн дөрөв дэхь мөчлөгт цээжиндээ Шриватса тэмдэг бүхий Дээд Эзэн намайг авран хамгаалах болтугай. Шөнийн төгсгөл хэсэгт илд агссан Бурхан Джанардана намайг сахин хамгаалах болтугай. Үүр цайх эхэн мөчлөгт Бурхан Дамодара, үүр цайх мөчлөгт Бурхан Вишвешвара авран хамгаалах болтугай.

Үргэлжлэл бий.

Шримад-Бхагаватам шастрын 6-р дууллаас хэсэгчлэн авч сийрүүлсэн:

Балабхадра дас

1-р хэсэг Ом харир видадхйаан мама сарва ракшаам Нйастангхри – падмах патагендра приштхе Дараари-чармааси-гадешу-чаапа Паашаан дадхаано ‘шта-гуно ‘шта-баахух Гарудын нуруун дээр морилон залрах Дээд Эзэн бээр найман мутартаа дун, галт хүрд, бамбай, илд, шийдэм, нум, сум, аргамж зэрэг найман төрлийн зэр зэвсгийг барьжээ. Тэрбээр бүхнийг чадагч ба найман төрлийн ид шидийн хүчийг Өөртөө дүүрэн шингээсэн байдаг бүлгээ. Энэхүү Бүхний Дээд Бурхан Өөрийн гайхамшигт найман мутраараа намайг бүх төрлийн аюул ослоос авран хамгаалах болтугай. Джалешу маам ракшату матсйа-мууртир Йаадо-ганебхйо варунасйа паашаат Стхалешу майаавату-ваамано ‘вйат Тривикрамах кхе ‘вату вишваруупах Усан дотор намайг сахиулсан тэнгэр Варунын албат нар болох далай тэнгисийн зэрлэг, догшин амьтдаас Дээд Бурхан бээр Өөрийн аварга том загас дүрээрээ авран хамгаалах болтугай. Газар дээр одой дүрт Дээд Эзэн Вамана бээр Өөрийн худал хуурмагийн эрч хүчээр намайг халхлан хамгаалах болтугай. Харин тэнгэрт намайг гурван ертөнцийг дүүрэн эзэлж байдаг орчлонгийн аварга биет Вишварупа авран хамгаалах болтугай. Дургешв атави – ааджи-мукхаадишу прабхух Пайаан нрисимхо ‘сура-йутхапаарих Вимунчато йасйа махаатта-хаасам Дишо винедур нйапатамш ча гарбхаах Бүх талаас минь намайг хүчит асур Хираньякшапипугийн дайсан Бурхан Нрисимха сахин хамгаалах болтугай. Нрисимхадевын аянга мэт инээд орчлонгийн дөрвөн зүг, найман зовхисыг донсолгох ба  асуруудын бие давхар эхнэрүүд айдас хүйдсээсээ болж үр зулбах ажгуу. Тэрбээр бүхий л аюул осолт газрууд болох ойн харанхуй гүн болон улайран тэмцэх тулааны талбарт ч өршөөнгүйгээр намайг хамгаалах болтугай. Ракшатв асау маадхвани йаджна-калпах Сва-дамштрайонниита-дхаро вараахах Рамо ‘дри-кутешв атха виправасе Салакшмано ‘ вйад бхаратааграджа ‘сман  Дээд Бурханыг Ягьешвара гэж нэрийдмой. Учир нь ведийн гайхамшигт тахилга өргөлүүдийг үйлдсэнээр Түүнийг танин мэдж чадна. Аварга бодон гахай дүрээр залран орчлонгийн далайн ёроолоос Дэлхийг өргөн гаргаж, түүнийг Өөрийн хурц соёон дээрээ тогтоон барьж байсан билээ. Энэхүү Дээд эзэн Ягьешвара бээр намайг аян замд дээрэмчин, тонуулчидтай тулгарах аюулаас зайлуулан хамгаалах болтугай. Уулсын орой дээр би Бурхан Парашурамын ивээлд багтмуй, алс хязгаарт намайг Бхаратын ах Бурхан Раамачандра Өөрийн дүү Лакшманы хамтаар авран хамгаалах болтугай. Маам угра-дхармаад акхилаат прамаадаан Наараайанах паату нараш ча хаасаат Даттас тв айогаад атха йога-наатхаах Паайаад гунешах капилах карма-бандхаат Нараяны дүрт Дээд Бурхан бээр намайг худал хуурмаг шашинд  үл автуулах болтугай. Ухаан бодлоо гээж, өөрийн үүргээ үл хайхрах аваас Наара дүрт Бурхан Та намайг бардам дээгүүр зангаас минь ангижруулан хамгаалах болтугай. Бүхий л ид шидийн хүчнүүдийн эзэн Даттатрая Бурхан бээр намайг бхакти-йогийн зам мөрөөс унан гажуудахаас авран хамгаалах болтугай. Бүхий л сайн сайхан чанаруудын эзэн болсон Бурхан Капила Та намайг кармын үйл, материйн боолчлолоос сахих хамгаалах болтугай. Санат-кумаро ‘вату каамадеваад Дхайашииршаа маам патхи дева-хеланаат Деварши-варйах пурушаарчанаантараат Куурмо харир маам нирайаад ашешаат   Санат-кумар намайг шунал тачаалаас авран хамгаалаг ээ. Сайн сайхан үйл бүхний өмнө Бүхний Дээдэд хүндэтгэл бишрэлээ илтгэхийг үл мартахын тулд надтай хамт Хаягрива Бурхан үргэлжид хамт байх болтугай. Деварши Нарада бээр Шүтээнд үйлчлэх үед гарах алдсаас зайлуулан туслах болтугай. Бурхан Курма намайг тамын харанхуй ероолд унан зүдрэхээс авран хамгаалах болтугай. Дхвантарир бхагаваан паатв апатхйаад Двандваад бхайаад ришабхо нирджитаатмаа Йаджнаш ча локаад аватаадж джанаантаад Бало ганаат кродха-вашаад ахииндрах Дээд Эзэн Дханвантари дүрээрээ намайг хорт муу хоол хүнс, биемахбодийн таагүй болгоноос ариглан хамгаалах болтугай. Мэдрэхүйнүүд хийгээд ухаан бодлоо бүрэн хянан захирч чадсан Бурхан Ришабхадева намайг энэ ертөнцийн хоёрдмол байдлаас үүсэлтэй айдас хүйдсээс салган ангижруулах болтугай. Бурхан Ягья бээр намайг хүмүүсийн
Scroll to Top