Үндсэн Цэс

Ведийн зурхай

Статистик

0 0 9 8 8 7
Users Today : 18
Users Yesterday : 32
Total Users : 9887
Views Today : 30
Views Yesterday : 43
cow and men  Та бүхэнд энхүү мэдээг унших өдрийн мэндийг хүргэе. Бид бүхэн зовлон хаàнаас ирээд байгааг тунгааж ñàéòàð үздэг билүү. Бид аль болох өөрсдийгөө өмгөөлөх хамгаалах дуртай байдаг. Харин зарим нэг хүн өөрсдөө буруутай хэмээн хэлýхэд бусад нь гайхдаг, бүүр зарим нь шоолдог. Үнэн хэрэгтээ бид чинь өөрсдөө бидний зовлонгийн үр үндсийг суулгасан шүү дээ.

Энэ тавьсан кино бол мал нядалгааны газар ямар байдаг талаар бодитойгоор харуулсан êèíî þì. Тийм учраас би жирэмсэн болон бага насны хүүхдэд энэ киног битгий үзүүлýýðýé гэж анхааруулúя. Та бүхэн нэгийг бодож хоёрыг тунгаанà уу. Энэ êèíîíä ãàð÷ áàéãàà үйлдэл Монголд мөн л байж л байгаа. Тэгээд бодîхоор бидний амьдрал мөн сайхан байх нь юу л бол!!!

Та бүхэнд ведийн сударт үхэð гэдэг амьтан онцгой чухал гэдгийг тодотгон хэлэхийг хүсэж байна.

Бух нь газар тариаланд ашиглахад хамгийн тохиромжтой амьòаí. Түүний туурайнаас  өчүүхэн хэмжээний тоосонцор ялгаðдаг бөгөөд тэр нь хагалж буй газрыг үржил шимтэй болгодог байна.

Үнээ нь маш их хэмжээний сүү õàéðëàäàã бөгөөд бидэнä буюу хүнд тэр зориулагдсан. Бид ч сүү уух дуртай. Тэгээд үзýхэд үнээ гэдэг бол бидний ээжээс ялгаагүй л биднийг тэжээдэг. Ãэтэл!!! Бид саалийн сүүгүй болход нь нядалж орхидог. Ýнэ тухай ведэд бичихдээ “¯хрийг алàõ íü бярман áóþó áðàõìàí /нийгмийн хамгийн ухаалаг давхрагийн хүн/ хүнийг алсантай адил” ãýñýí áàéíà. Ìөн ¿хэр алсантай холбоотойгоор хариуцлага үүрэх õ¿ì¿¿ñèéã судар бичвэрүүдэд тодорхой заасан байдаг

  1. Үхэр алсан õ¿ì¿¿ñ
  2. Түүнийг алàхыг зөвшөөрсөн õ¿í
  3. Їхрийн мах тээвэрлэсэн хїн
  4. Худалдсан, Худалдаж авсан
  5. Түүний махаар хоол хийсэн,
  6. Түүний махыг идсэн хїмїїс

Дээрх зургаан òºðëèéí ¿éëýíä îðîëöîãñîä öºì үхэр алсантай адил буюу дээр äóðäñàíààð брахман хүнийг алсантай адил нүгэл үйлдсэн хэрэг болно. Энэ мэт Ведийн судар бичвэрүүдэд çààñàí олон дүрэм журам бий. ¯¿íèéã áид ñайòàð судлан амьдрал дээрээ хэрэãжүүлвэл хамгийн наад зах нь буянт амьдралаар амьдраõ áà öаашèëâàë бид Мөнхийн жаргал цэнгэлд õ¿ðýõ үүä õààëãà àÿíäàà íýýãäýõ боломжтой билээ.

 Хүндýòгэн ёсолсон Б.Зориг.

 Та бүхэнд энхүү мэдээг унших өдрийн мэндийг хүргэе. Бид бүхэн зовлон хаàнаас ирээд байгааг тунгааж ñàéòàð үздэг билүү. Бид аль болох өөрсдийгөө өмгөөлөх хамгаалах дуртай байдаг. Харин зарим нэг хүн өөрсдөө буруутай хэмээн хэлýхэд бусад нь гайхдаг, бүүр зарим нь шоолдог. Үнэн хэрэгтээ бид чинь өөрсдөө бидний зовлонгийн үр үндсийг суулгасан шүү дээ. Энэ тавьсан кино бол мал нядалгааны газар ямар байдаг талаар бодитойгоор харуулсан êèíî þì. Тийм учраас би жирэмсэн болон бага насны хүүхдэд энэ киног битгий үзүүлýýðýé гэж анхааруулúя. Та бүхэн нэгийг бодож хоёрыг тунгаанà уу. Энэ êèíîíä ãàð÷ áàéãàà үйлдэл Монголд мөн л байж л байгаа. Тэгээд бодîхоор бидний амьдрал мөн сайхан байх нь юу л бол!!! Та бүхэнд ведийн сударт үхэð гэдэг амьтан онцгой чухал гэдгийг тодотгон хэлэхийг хүсэж байна. Бух нь газар тариаланд ашиглахад хамгийн тохиромжтой амьòаí. Түүний туурайнаас  өчүүхэн хэмжээний тоосонцор ялгаðдаг бөгөөд тэр нь хагалж буй газрыг үржил шимтэй болгодог байна. Үнээ нь маш их хэмжээний сүү õàéðëàäàã бөгөөд бидэнä буюу хүнд тэр зориулагдсан. Бид ч сүү уух дуртай. Тэгээд үзýхэд үнээ гэдэг бол бидний ээжээс ялгаагүй л биднийг тэжээдэг. Ãэтэл!!! Бид саалийн сүүгүй болход нь нядалж орхидог. Ýнэ тухай ведэд бичихдээ “¯хрийг алàõ íü бярман áóþó áðàõìàí /нийгмийн хамгийн ухаалаг давхрагийн хүн/ хүнийг алсантай адил” ãýñýí áàéíà. Ìөн ¿хэр алсантай холбоотойгоор хариуцлага үүрэх õ¿ì¿¿ñèéã судар бичвэрүүдэд тодорхой заасан байдаг Үхэр алсан õ¿ì¿¿ñ Түүнийг алàхыг зөвшөөрсөн õ¿í Їхрийн мах тээвэрлэсэн хїн Худалдсан, Худалдаж авсан Түүний махаар хоол хийсэн, Түүний махыг идсэн хїмїїс Дээрх зургаан òºðëèéí ¿éëýíä îðîëöîãñîä öºì үхэр алсантай адил буюу дээр äóðäñàíààð брахман хүнийг алсантай адил нүгэл үйлдсэн хэрэг болно. Энэ мэт Ведийн судар бичвэрүүдэд çààñàí олон дүрэм журам бий. ¯¿íèéã áид ñайòàð судлан амьдрал дээрээ хэрэãжүүлвэл хамгийн наад зах нь буянт амьдралаар амьдраõ áà öаашèëâàë бид Мөнхийн жаргал цэнгэлд õ¿ðýõ үүä õààëãà àÿíäàà íýýãäýõ боломжтой билээ.  Хүндýòгэн ёсолсон Б.Зориг.
Scroll to Top